logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • จำนวนทะเบียนที่ราชพัสดุ
  25 ตุลาคม 2561
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำปี 2557
  26 กุมภาพันธ์ 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
  29 กันยายน 2557
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557ประจำปีงบประมาณ 2558
  23 มกราคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน มกราคม 2558
  4 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  2 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน มีนาคม 2558
  2 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี่แนวเขต ประจำเดือน เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี่แนวเขต ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  4 มิถุนายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  7 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
  6 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน สิงหาคม 2558
  7 กันยายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน กันยายน 2558
  2 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
  29 กันยายน 2557
 • ข้อมูลการบุกรุดที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 57 ปีงบประมาณ 2558
  23 มกราคม 2558
 • ข้อมูลการบุกรุดที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ประจำเดือน มกราคม 2558
  4 กุมภาพันธ์ 2558
 • ข้อมูลการบุกรุดที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  2 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการบุกรุดที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ประจำเดือน มีนาคม 2558
  2 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา เดือน เมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา เดือน พฤษภาคม 2558
  4 มิถุนายน 2558
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา เดือน มิถุนายน 2558
  7 กรกฎาคม 2558
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
  6 สิงหาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุกและแก้ไขที่ราชพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
  7 กันยายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการบุกรุก ประจำเดือน กันยายน 2558
  2 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการบุกรุกที่ราชพัสดุและการแก้ไขปัญหา ประจำเดือน มีนาคม 2559ประจำปีงบประมาณ 2559
  5 เมษายน 2559
 • ประมาณการรายได้ปี 2556
  3 ธันวาคม 2556
 • ประมาณการรายได้ปี 2555
  3 ธันวาคม 2556
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2555
  3 ธันวาคม 2556
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2556 - 25 กันยายน 2557
  25 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2558
  4 มิถุนายน 2558
 • รายละเอียดการจักเก็บรายได้ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559
  15 มิถุนายน 2560
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
  10 มกราคม 2561
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  9 มีนาคม 2561
 • รายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561
  5 พฤศจิกายน 2561
 • เดือน มีรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561
  5 พฤศจิกายน 2561
 • เดือน มีรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  5 พฤศจิกายน 2561
 • เดือน มีรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2561
  5 พฤศจิกายน 2561
 • เดือน มีรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  5 พฤศจิกายน 2561