logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 59-62 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  12 พฤศจิกายน 2562
 • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  8 พฤษภาคม 2562
 • ขั้นตอนการขอทราบราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
  24 มีนาคม 2558
 • สาระน่ารู้
  19 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร