logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพังงา

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายถาวร  บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์  เรื่องทรัพย์สินของเอกชน ที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสรุปประเด็นข้อหารือ คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด จำนวน 2 คน และองค์การบริหารส่วนตำบล           เกาะคอเขา ขอให้พิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงแรม จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินฯ.pdf 293 KB 2

อัลบั้มภาพ

14 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมประชุมปรึกษาหารือการครอบครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ (หลังศูนย์พละฯ) หมู่...
  28 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา (คบจ.) ครั้งที่ 5/2565
  13 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ร่วมโครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติ
  12 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง