logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน


พันธกิจ
 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
  ของชาติ

ภารกิจ

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และหรือรายได้
 3. กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
 4. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ให้เป็นไปตามที่ กรมธนารักษ์สั่งการ ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
 5. งานนอกเหนือจาก ข้อ 1-4 ตามที่กรมธนารักษ์มอบหมาย โดยแยกลักษณะงานแต่ละฝ่ายดังนี้ 
ส่วนบริหารทั่วไป 
 1. ดำเนินการด้านการเงินการคลัง โดยผ่านระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ดำเนินการด้านการจัดเก็บรายได้และเงินนอกงบประมาณ ประเภทต่าง ๆ พร้อมนำส่ง ธนาคารโดยผ่านระบบ 
 3. ดำเนินการด้านการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก 
 4. จัดซื้อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ยกเว้นรายการคอมพิวเตอร์ - ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
 5. ปฏิบัติงานที่มิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน 

 1. ดำเนินการกำหนดราคาประเมิน สำหรับใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรม 
 2. เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. ปรับปรุงระบบการประเมินราคาทุนทรัยพ์ที่ดินรายบล็อก ซึ่งจะทำให้การกำหนดโซน บล็อก หน่วยที่ดินละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4. พัฒนาคุณภาพประเมินที่ดินให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และได้มาตรฐานสากล 
 5. ให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 

 1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 
 2. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ 
 3. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ 
 4. ควบคุมและบริหารจัดการ การจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็น ไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้าง สวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญา และหลักเกณฑ์ที่กำหนดการพัฒนาและจัดหาประโยชน์การจัดให้เช่า การจัดหา ประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น 
 6. การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทนการจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูลการพิจาณาผลประมูล 
 7. การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ 
 8. การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์และการดำเนินการ ต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ 
 9. การพิจารณาการร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ 
 10. การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดประโยชน์ข้างต้นให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการของกรมธนารักษ์ทุกประการ 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล 

 1. ด้านทะเบียนและหลักฐาน 
  • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ 
  • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ 
  • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ หรือให้ได้ระบบฐานข้อมูลทาง ทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย 
  • เก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ 
  • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ 
 2. ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด 
  • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการ ใช้ประโยชน์ 
  • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง 
  • คูเมืองในภาคสนาม 
  • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน 
  • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวล กฎหมายที่ดิน 
  • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน 
  • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ สำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 
  • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ 
  • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ 
  • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ 
 3. ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ 
  • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการปรับปรุง สภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดิน ให้คุ้มค่ากับศักยภาพ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
19 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1676 ครั้ง