logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการประชุมการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุยากจนในจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2559
  6 กันยายน 2559
 • ระเบียบวาระการประชุมการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุยากจนในจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2559
  6 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกันยายน 2559
  1 กันยายน 2559
 • คุณสมบัติ/หลํกเกณฑ์พิจารณา /ขั้นตอนและการดำเนินการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุยากจน
  24 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนสิงหาคม 2559
  8 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2559
  27 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนมิถุนายน 2559
  30 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  8 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  13 พฤษภาคม 2559