logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ 4)
  19 เมษายน 2567
 • หนังสือมอบอำนาจ
  10 พฤษภาคม 2565
 • แบบขอแก้ไขการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ
  28 สิงหาคม 2562
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
  4 มิถุนายน 2562
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบส่งมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ. 10)
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ. 5)
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ 2)
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • สัญญาการยืมเงิน
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
  19 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร