logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสำนักงาน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

  อาคารเลขที่ ๒๓/๒ ซอย ชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

 • โทร : ๐ ๗๖๔๑ ๔๒๑๒
  โทรสาร : ๐ ๗๖๔๑ ๔๒๒๐, เบอร์กระทรวงการคลัง ๑๖๑๓๓๑๑-๑๔
 • อีเมล rtpgn@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล