logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง
    2 กุมภาพันธ์ 2561
  • แผนงานจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง
    2 กุมภาพันธ์ 2561